Kontrakt om aga/smiskKänn Er fria att kopiera, editera och skriva ut följande kontrakt. 
Förslagsvis kan man först skriva ut det, skriva under samt skanna av det 
och spara som pdf-fil på nätet, tex som Utkast i G-mail, Yahoo eller 
något annat webbaserat mejlkonto. Destruera sedan det påskrivna originalet - 
Ni har ju då en pdf-version som bekräftelse på Er överenskommelse 
att titta på om behov uppstår.

 

.................................................................................
                                  

 

                    Kontrakt
  Plats                                             Datum                                             

 

 

Härmed lovar jag; ______________________________make till

_________________________________  att, i överensstämmelse med hennes egen önskan och medgivande som nedan uttrycks, 
aga min hustru när jag bedömer det vara av konstruktiv betydelse 
för hennes utveckling och framhåller särskilt följande intentioner:

 

1) - Att smiska min fru företrädesvis med handflata och/eller tunt
 björkris. Vid eftertryckligare bestraffningar kan även
 en bordtennisracket, en smal rotting (under 5mm resp. 35cm) eller ett
 bälte /s.k. strap(under 4mm resp. 30cm) komma till användning. 

          
 2) - Att genomföra agan förbi ev. vredes- eller andra 
utbrott från hennes sida, med värdighet och beslutsamhet från min 
sida – till dess att hennes signaler och allmänna kroppsspråk 
uppvisar att budskapet s.a.s. gått hem.

 

3) – Att all försiktighet iakttas så att inte hennes hud 
skadas/penetreras annat än högst ytligt och att överhuvudtaget hennes
 kropp inte får skador, tex svanskotan.

 

4) – Att enbart hennes stjärt och lår träffas efter det att hon
 antagit lämplig position för agan – i de allra flesta fall böjd över
mitt knä eller över kuddar i sängen eller över t.e.x. en soffas armstöd.

 

5) – Att så fort som möjligt verka för en lugn, vänlig och varm
stämning efter det att agan genomförts.

 Med min hustrus och vår relations bästa för ögonen lovar jag att aga
henne enligt angivna förutsättningar när en avvikelse från våra 
överenskommelser eller mina beslut inträffar men även när en påminnelse 
inför en känslig, ex.vis social situation verkar bli nödvändig.

 

6) - Som en återkommande uppdatering kan det också bli aktuellt att införa s.k. påminnelsesmisk om vi/jag märker att min hustru tenderar att återfalla i dålig attityd, irritation resp. provocerande handlingar och yttranden. Denna tillämpning av smisk har visat sej minska behovet av direkt aga och samtidigt tjäna som stresshantering. Tveksamheten i att rent praktiskt ta itu med bestraffning kommer å andra sidan att minska eftersom regelbundet utövad påminnelsesmisk också fungerar som en övning; dels att läsa av signaler, kroppsspråk t.ex. och dels i de rent tekniska aspekterna av smisktillämpning; kroppshållning, lokalisering, positionering, smiskets styrka i de olika skeden som uppstår under agan. 
Min hustru kommer på så sätt kunna komma till insikt om att konsekvenser av t.ex. uppstudsighet är reella.

 

 

-----------------------------------------------------------------
makens namnteckning

 

 

.................................................................................

 

                        

  Plats                                 Datum    

 

  Härmed tillkännager jag;_______________________________________, hustru 

 

till__________________________________, min avsikt att erkänna min man som min överordnade och att han därmed kan och bör använda det maktmedel som jag nu tillerkänner honom:

 

Min make har i fortsättningen fullständig tillåtelse,rätt OCH plikt att 
ge mig smisk närhelst han anser detta vara till hjälp för mig och vårt 
liv tilsammans.

 

Denna överenskommelse med min make har undertecknats av fri vilja för det övergripande målet att förbättra mina attityder och mitt beteende 
och att därigenom utveckla vårt förhållande.

Jag inser och ger mitt stöd för att jag kommer att bestraffas när jag 
bryter mot våra överenskommelser eller hans beslut. Jag lovar att lojalt 
med detta samarbeta med min man och vid uppmaning genast göra mig 
i ordning för att agas. 

Ingen kritik eller efteråt uppkommande illvilja kommer
 att uttryckas från min sida och jag inser även att muttra eller 
fortsätta med ett gräl el.dyl. efter agan är ett direkt brott mot 
nämnda intentioner och är en säker indikation på att
 bestraffningen inte är intensivt och fullständigt genomförd och 
alltså omedelbart bör återupptagas. 

Jag lovar även att efterfråga smisk när jag känner eller inser att jag förtjänar 
det. Jag erkänner varje sådan framsagd önskan som en högst viktig 
del av ett lyckosamt utfall vid tillämpningen av detta kontrakt.

 

 

-----------------------------------------------------
Hustruns namnteckning

  VIP     VIP

Tillbaka